Vijesti

Najbolje društvo

“Oni koji su poslušni Allahu i Poslaniku biće u društvu vjerovjesnika, i pravednika, i šehida, i dobrih ljudi, kojima je Allah milost Svoju darovao. A kako će oni divni drugovi biti!”  (En-Nisa, 69)

Ebu-Bekr ibn Merdevejh navodi predanje od Aiše, r.a., koja kaže: “Jednom prilikom došao je neki čovjek Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: ‘Allahov Poslaniče, draži si mi od mene samog! Draži si mi od moje porodice! Draži si mi od moga djeteta! Kada sam ja u kući, pa te se sjetim, ne mogu se suzdržati da ti ne dođem i vidim te! Kada se sjetim svoje i tvoje smrti, znam da ćeš ti, kada uđeš u Džennet, biti sa vjerovjesnicima, a ja kada uđem tamo, bojim se da te neću vidjeti.’ Vjerovjesnik mu na to nije odgovorio, pa je objavljen ovaj aje: ‘Oni koji su poslušni Allahu i Poslaniku biće u društvu vjerovjesnika, i pravednika, i šehida, i dobrih ljudi, kojima je Allah milost svoju darovao. A kako će oni divni drugovi biti!’

Vjernikova preokupacija

Svaki vjernik koji na umu ima proživljenje i polaganje računa na Sudnjem danu preokupiran je time kako, gdje i u kakvom društvu će biti proživljen. Pa ko bude radio ono što su Allah i Njegov Poslanik zapovijedili, a klonio se onoga što su Allah i Njegov Poslanik zabranili, Allah će mu dati prebivalište u kući njegove počasti, u društvu sa vjerovjesnicima, a potom drugima nakon njih čija su javna i tajna djela bila dobra.

To su skupine insana odabrane od Uzvišenog kojima je On milost Svoju darovao.

–     Siddikun – istinoljubivi Allahovi robovi, oni su iskreni u izvršenju ugovora koji su sklopili sa Allahom, dž.š.

–     Salihin – oni koji su pravedni, a Allah je pravedan stoga naređuje pravdu. Pravedni vladari su skupina koja će biti podignuta na posebno postavljene mimbere i lože od svjetlosti na Sudnjem danu, dok će se nepravedni vladari znojiti i ispaštati zbog nepravde i zuluma koji su činili na dunjaluku.

–     Mudžahidi – borci na Allahovom putu. Allahova, dž.š., vojska kojom On čuva Svoju vjeru i odvraća napade neprijatelja. To su oni koji se bore da Allahova riječ bude gornja i da ona vlada na Zemlji.

–     Dobri ljudi koji čine ihsan prema ljudima onako kako je Allah zadovoljan. Drugovi koji su iskreni bili jedni prema drugima i koji su prijatelje svoje u ime Allaha, dž.š., voljeli i na Njegovom putu se borili i ustrajno prema Allahovom zadovoljstvu koračali. Uzvišenog su za oprost molili i ibadete mu činili, često Allaha spomiljali i veličali. Korisno znanje tražili i jedni od drugih učili. Nastojali na mustri istinske ljubavi ashaba. Uzvišeni njih hvali, pa kaže: “divno li je to društvo”.

U Sahihu Muslimovom navodi se predanje od Rebie ibn Ka’b el-Eslemija, koji kaže: “Zanoćio sam kod Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, pa sam mu donio vodu za abdest i ostalo što mu je trebalo. Rekao mi je: ‘Pitaj!’, pa sam upitao: Allahov Poslaniče, želim te zamoliti da budem s tobom u Džennetu? On je rekao: ‘Ima li još nešto?’, pa sam rekao: ‘Samo to!’ Odgovorio je: ‘Pobrini se da dosta Allahu sedždu činiš!’”

Ključ vrata budućnosti krojimo danas

Na ahiretu vrata Dženneta i Džehennema su poput dva različita mehanizma a naš cjelokupni život na dunjaluku predstavljat će ključ tog mehanizma. Nastojimo da naš ključ ne bude onaj hrđavi koji će nas u odijelo vatre odjenuti, a bude li takav, na dunjaluku smo ga skrojili. Težimo da budemo poslušni, iskreni, pravedni i ustrajni u borbi na ispravnom putu. Posjedujmo ključ koji otvara vrata Allahove milosti. Koračajmo prema ljepotama vječnim među kojima ćemo se nalaziti u najodabranijem društvu. Kako je samo divno društvo u Džennetu!

 

Autor: Dalila Kurbardović

Učenički časopis Softa, br. 73-74

Leave a comment