Statut Medrese

logo.jpg
I  OPŠTE ODREDBE  
Član 1.
Srednja medresa “Gazi-Isabeg”u Novom Pazaru (u daljem tekstu Medresa) je srednja vjerska škola, koja svojim polaznicima, u duhu islamskih propisa, daje odgoj, vjersko i opšte obrazovanje i sprema ih za poslove imama, hatiba i muallima i njima ravnih vjerskih zvanja za koje se traži srednja stručna sprema, kao i za nastavak školovanja na islamskim i drugim fakultetima u zemlji i inostranstvu.

Školovanje u Medresi traje četiri godine.

Član 2.
Gazi-Isabegova medresa je internatskog tipa i djeluje kao jedinstvena škola sa muškim i ženskim odjeljenjima.
Član 3.
Cilj Medrese:

– da odgaja i obrazuje učenike u duhu islama, razvija u njima ljubav prema islamu i imamsko-muallimskom pozivu i da osigura osnove za njihovo dalje samoobrazovanje i upućivanje u raznovrsne oblike vjerskog života i rada Islamske zajednice,

 – da skladnim razvojem islamskih moralnih, radnih, intelektualnih, fizičkih i estetskih osobina učenika doprinosi:

 a) razvijanju osobina produktivne islamske ličnosti učenika, koji će biti u stanju da ostvaruje funkcije imama, hatiba i muallima i uopšte uloge islamskog radnika,

b) razvijanju islamskog humanizma i smisla za usklađivanje ličnih i društvenih interesa, na temeljima Kur’ana i Sunneta,

c) razvijanju interesa učenika za novim saznanjima, sticanjem i čuvanjem islamskih vrijednosti,

d) njegovanju i razvijanju tradicije, kulture, jezika i svih drugih bošnjačkih vrijednosti.

Član 4.
Medresa ima svojstvo pravnog lica.
Član 5.
Medresu u odnosima prema trećim licima zastupa direktor i odgovoran je za zakonitost rada i poslovanje Medrese.
Član 6.
Prava i dužnosti osnivača Medrese vrši Mešihat Islamske zajednice Sandžaka (u daljem tekstu Mešihat).
Član 7.

 Medresa u svom radu upotrebljava službene pečate okruglog oblika promjera 35 i 30 mm, sa ispisanim tekstom Mešihat Islamske zajednice Sandžaka, Srednja medresa “Gazi-Isabeg” u Novom Pazaru na arapskom, engleskom i maternjem (bošnjačkom) jeziku, sa amblemom u sredini.

 Amblem Medrese ima oblik polumjeseca okrenutog na gore, sa otvorenom knjigom u sredini i Kabom iznad nje.
Član 8.

 Medresa u svom radu upotrebljava i pravougaoni štambilj dimenzija 50 mm sa 30 mm sa ravno ispisanim tekstom Mešihat Islamske zajednice Sandžaka, Srednja medresa “Gazi-Isabeg” u Novom Pazaru, Broj: _______ Datum: __________ god.

II  ORGANIZACIJA  MEDRESE
Član 9.
Medresa je organizovana tako da ima organe upravljanja, stručne službe i stručne organe, kao i unutrašnju organizaciju.
Nadzor nad njenim radom vrši osnivač.
ORGANI UPRAVLJANJA I RUKOVOĐENJA
Upravni odbor
Član 10.
Medresom upravlja Upravni odbor koji ima 9 članova.
Članove i predsjednika Upravnog odbora Medrese imenuje Mešihat.
U Upravni odbor Medrese obavezno ulaze četiri predstavnika iz reda nastavnika, odnosno vaspitača Medrese i jedan predstavnik roditelja đaka.
Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine.
Radom Upravnog odbora rukovodi predsjednik Upravnog odbora i on nadzire izvršenje odluka Upravnog odbora.
U radu Upravnog odbora obavezno učestvuje direktor Medrese.
Administrativne poslove Upravnog odbora vrši sekretar Medrese.
Član 11.
Upravni odbor vrši sljedeće poslove:
predlaže Mešihatu nastavni plan i program Medrese,
predlaže Mešihatu opšta akta koja su vezana za rad i organizaciju Medrese,
predlaže Mešihatu  prijem u službu nastavnika, vaspitača i ostalog osoblja Medrese (na osnovu javnog konkursa),
donosi odluku o prigovorima nastavnika, roditelja i učenika,
predlaže finansijski plan i završni račun Medrese,
usvaja godišnji izvještaj o radu Medrese koji podnosi direktor,
donosi odluku o izdavanju udžbenika i skripata koje odobri Mešihat.
Član 12.
Mešihat može razriješiti cijeli Upravni odbor ili nekog njegovog člana ukoliko se ustanovi da Upravni odbor ili neki njegov član ne obavljaju uredno propisane poslove iz člana  11. ovog Statuta.


DIREKTOR MEDRESE

Član 13.
Direktor predstavlja i zastupa Medresu, rukovodi njenim radom i izvršava odluke i zaključke organa Medrese. Direktor vrši insruktivno-pedagoški nadzor, pruža pomoć nastavnicima  u ostvarivanju odgojno-obrazovnog procesa u Medresi.
Direktor ima svog pomoćnika koji ga zamjenjuje u njegovom odsustvu, te obavlja i druge poslove za koje ga direktor ovlasti.
Pomoćnika direktora imenuje direktor iz reda nastavnog osoblja Medrese na period od četiri godine.
Član 14.
Za direktora Medrese može biti postavljeno lice koje ispunjava sljedeće uslove:
da se on i njegova porodica vladaju po islamskim načelima,
da je završio Medresu i islamski fakultet,
da ispunjava uslove stalnog nastavnika u Medresi,
da ima najmanje pet godina radnog iskustva od kojih tri godine u prosvjetno-pedagoškoj struci,
da se odlikuje pedagoškim i organizacijskim sposobnostima,
da poznaje arapski jezik.
Član 15.
Direktora Medrese postavlja osnivač na period od četiri godine. Po isteku ovog perioda, ista osoba može ponovo biti postavljena za direktora.
Član 16.
Direktor može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je postavljen u sljedećim sličajevima:
ako svojim ponašanjem teže povrijedi islamske moralne principe i ugled Medrese,
ako svojim radom teže povrijedi Statut ili druge propise o radu Medrese,
ako ne izvršava odluke organa Medrese i osnivača, ili postupa suprotno tim odlukama,
ako je nesposoban ili nemaran u obavljanju dužnosti direktora, pa njegov rad onemogućava ili otežava odgojno-obrazovni proces u Medresi.
Direktor može biti razriješen dužnosti i na lični zahtjev ili prijedlog Upravnog odbora.
Odluku o razrješenju direktora donosi osnivač.
Član 17.
U slučaju iznenadnog prestanka rada direktora Medrese, Mešihat imenuje vršioca dužnosti direktora, najduže šest mjeseci, dok se u redovnoj proceduri ne izvrši izbor i imenovanje novog direktora.
Član 18.
Direktor obavlja sljedeće poslove:
organizuje i neposredno rukovodi radom Medrese,
izvršava odluke i zaključke Upravnog odbora Medrese,
stara se o zakonitosti rada Medrese,
stara se o organizaciji rada i izvršenju finansijskog plana,
predlaže saradnike, članove ispitnih komisija i podjelu predmeta na nastavnike,
rukovodi pedagoško-instruktivnim radom i daje uputstva nastavnicima,
disciplinski je starješina i pokreće disciplinske postupke zbog povreda radne discipline,
potpisuje svjedočanstva, druge javne isprave i akta za koja je ovlašten Zakonom i ovim Statutom,
rukovodi radom Nastavničkog vijeća,
predlaže Mešihatu suspenziju radnika protiv koga je pokrenut postupak zbog teže povrede radne dužnosti,
pokreće postupak za utvrđivanje naknade štete koju svojim radom prouzrokuje radnik Medrese,
obustavlja od izvršenja nezakonite odluke koje donesu organi Medrese, te o takvim odlukama hitno izvještava Upravni odbor i Mešihat koji donosi konačnu odluku,
odobrava u hitnim slučajevima plaćeno odsustvo radniku do sedam dana,
podnosi izvještaj Upravnom odboru i Mešihatu o stanju i radu Medrese,
stara se o održavanju reda u Medresi, održavanju i čuvanju opreme i inventara,
vrši i druge poslove za koje je ovlašten od strane osnivača i organa Medrese.
Za svoj rad odgovoran je Upravnom odboru i osnivaču.
Član 19.
Internatom Medrese rukovodi upravnik internata.
Upravnika internata, na prijedlog direktora Medrese, imenuje Mešihat na period od četiri godine.
Osim poslova upravljanja internatom, upravnik obavlja i druge poslove propisane normativnim aktima Medrese.


STRUČNE SLUžBE

(sekretarijat, ekonomat, administrativno-finansijska i tehnička služba)
Član 20.
Administrativne, finansijske, tehničke i druge poslove neophodne za funkcionisanje Medrese obavljaju stručne službe u kojima se broj izvršilaca sa potrebnom stručnom spremom utvrđuje aktom o sistematizaciji radnih mjesta u Medresi.

STRUČNI  ORGANI  MEDRESE
Član 21.
U ostvarivanju odgojno-obrazovnog procesa učestvuju:
Nastavničko vijeće,
Razredno vijeće,
razredni starješina,
stručni aktiv.

NASTAVNIČKO VIJEĆE

Član 22.
Nastavničko vijeće sačinjavaju:
direktor, pomoćnik direktora, upravnik internata, nastavnici, vaspitači, sekretar i bibliotekar Medrese.
Nastavničko vijeće obavlja sljedeće poslove:
utvrđuje plan rada Medrese i usvaja planove pojedinih razreda,
prati ostvarenje nastavnog plana i programa rada i u tom cilju predlaže odgovarajuće mjere,
analizira rad razrednih vijeća, razrednih starješina i pojedinih nastavnika, stručnih aktiva kao i uredno ispunjavanje njihovih obaveza,
razmatra polugodišnje i godišnje rezultate uspjeha učenika i preduzima mjere za unapređenje rada učenika pojedinih razreda i Medrese kao cjeline,
ocjenjuje polugodišnji i godišnji uspjeh učenika,
donosi odluke o rasporedu učenika na odjeljenja i odluke o rasporedu predmeta na nastavnike,
određuje razrednog starješinu na prijedlog direktora,
utvrđuje i odobrava raspored časova,
odlučuje o pohvalama, nagradama i disciplinskim mjerama u okviru svoje nadležnosti,
predlaže program stručnog i pedagoškog usavršavanja nastavnika nadležnim organima,
predlaže popunu radnih mjesta nastavnika.

RAZREDNO VIJEĆE
Član 23.
Razredno vijeće sačinjavaju: svi nastavnici koji izvode nastavu u jednom razredu, razredni starješina i vaspitač.
U radu sjednice Razrednog vijeća može učestvovati i direktor.
Član 24.
Razredno vijeće:
usklađuje rad nastavnika,
sarađuje sa roditeljima učenika,
pomaže rad zajednice učenika svog odjeljenja.

RAZREDNI STARJEŠINA

Član 25.
Razredni starješina:
stara se o usklađivanju odgojno-obrazovnog procesa u razredu,
podstiče učenike na učenje i uredno vladanje,
vodi evidenciju o uspjehu učenika u učenju i vladanju,
prima roditelje učenika i daje im potrebne informacije,
daje pohvale i izriče disciplinske mjere učenicima u okviru svoje nadležnosti,
brine se za objektivno ocjenjivanje učenika,
vodi potrebne razredne knjige i drugu dokumentaciju za svoj razred,
odobrava učenicima svog razreda odsustvovanje u trajanju od jednog dana.

STRUČNI AKTIVI  
Član 26.
Stručni aktivi se osnivaju za oblasti srodnih predmeta.
Aktive obrazuje Upravni odbor Medrese na prijedlog Nastavničkog vijeća sa zadatkom da rade na:
unapređenju nastave,
stručnom usavršavanju nastavnika kroz predavanja, seminare i nabavku stručne literature,
analizi uspjeha kao i analizi uzroka eventualnog neuspjeha,
daju prijedlog za izdavanje udžbenika i skripata iz pojedinih predmeta.
Član 27.
Rad svih kolegijalnih tijela Medrese, ustanovljenih ovim Statutom, odvija se na sjednicama.
Sjednice kolegijalnih tijela sazivaju se prema potrebi ili kada to zatraži jedna trećina članova tijela.
Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik, a sjednice Nastavničkog vijeća direktor pisanim pozivom ili oglasom. Uz poziv, koji se u pravilu upućuje najkasnije tri dana od održavanja sjednice, dostavlja se dnevni red i materijal o pitanjima o kojima će se raspravljati na sjednici.
U hitnim slučajevima predsjednik odnosno direktor mogu sjednicu sazvati isti dan ali i tada u pozivu, odnosno oglasu treba saopštiti dnevni red sjednice.
Kolegijalna tijela mogu punovažno odlučivati ako je na sjednici prisutno najmanje dvije trećine članova, a odluke se (po pravilu) donose većinom glasova prisutnih članova.
BIBLIOTEKA
Član 28.
Biblioteka Medrese služi za stručno uzdizanje učenika, nastavnika i drugog osoblja zaposlenog u Medresi. Bibliotekom rukovodi bibliotekar koji ima visoko stručno obrazovanje bibliotečkog ili nastavnog smjera.
Bibliotekar je za svoj rad neposredno odgovoran direktoru Medrese.

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA RADA MEDRESE
Član 29.
Unutrašnja organizacija rada Medrese odvija se kroz nastavne i vannastavne aktivnosti.
a) nastavne aktivnosti čine:
redovna nastava,
fakultativna nastava,
kursna nastava.
b) Vannastavne aktivnosti čine:
slobodne aktivnosti,
rad sa učenicima koji brže napreduju u nastavi,
rad sa učenicima koji sporije napreduju u nastavi,
saradnja sa roditeljima,
javna  vjerska i kulturna djelatnost škole,
izleti i eskurzije.
Član 30.
Redovna nastava  je najorganizovaniji oblik nastave koja se temelji na savremenim naučnim i tehničkim dostignućima i modernoj organizaciji.
Redovna nastava izvodi se na maternjem (bošnjačkom) jeziku po udžbenicima i Nastavnom  planu i programu koje odobri Mešihat. Sastoji se od predmeta: Kiraet, Tefsir, Hadis, Akaid, Fikh i Usuli fikh, Ahlak, Historije islama, Imamet, Islamska filozofija, Konverzacija arapskog jezika, Maternji jezik, Arapski jezik, Engleski jezik, Turski jezik, Matematika, Informatika, Historija, Geografija, Biologija, Pedagogija, Psihologija, Sociologija, Odbrana i zaštita, Fizičko vaspitanje, Domaćinstvo i drugih predmeta neophodnih za ostvarivanje cilja Medrese koji se utvrđuje Nastavnim planom i programom, zajedno sa sedmičnim brojem časova, kao i oblicima nastave po pojedinim predmetima i razredima.
Nastava se izvodi po odjeljenjima koja broje najviše 33 učenika.
U skladu sa Nastavnim planom i programom, kao i pedagoškim mjerilima za određene predmete gdje se nastava izvodi po grupama, predmetni nastavnik će zajedno sa direktorom utvrditi broj učenika u grupi.
Fakultativna nastava organizuje se za sadržaje koji nisu obuhvaćeni redovnom nastavom i vannastavnim aktivnostima iz onih područja nauke, tehnike, umjetnosti i sl. koje odredi osnivač ili Upravni odbor Medrese.
Kursna nastava je vid odgojno-obrazovnog rada koga treba praktikovati u školi i internatu. Odvija se kroz organizovanje kraćih ili dužih kurseva za rješavanje konkretnih životnih pitanja kao što su: kuhanje, šivenje, samostalno učenje, kalemljenje, pčelarenje i sl.
Vannastavne aktivnosti
Vannastavne aktivnosti su veoma značajan segment odgojno-obrazovnog rada. Učenici sami biraju aktivnosti kojima se žele baviti u slobodnom vremenu.
Izabranu slobodnu aktivnost učenik realizira pod kontrolom nastavnika, kojeg odredi direktor.
Rad sa učenicima koji brže napreduju u razvoju je oblik vannastavnog rada koji se bavi darovitim učenicima čiji talenat prevazilazi nivo aktuelnog sistema nastavnog rada. Za ove učenike se obrazuje vannastavni rad uz dodatne programe i brže savladavanje postojećeg gradiva. Kroz ovaj vid rada učenici mogu završiti svoje školovanje i prije predviđenog roka.
Rad sa učenicima koji sporije napreduju u nastavi je specifičan vid dopunskog rada sa učenicima koji ne postižu zadovoljavajuće rezultate u pojedinim predmetima i za njih se organizuje dopunska nastava.
Saradnja sa roditeljima je značajan vid odgojnog djelovanja. Saradnja sa roditeljima se posebno ostvaruje kontaktima koje ostvaruje razredni starješina, kontaktima koje sa roditeljima ostvarije direktor, te razgovorima koji se vode na sastanku roditelja svih učenika Medrese.
Roditeljski sastanci roditelja svih učenika Medrese kojima, pored direktora prisustvuju i svi nastavnici i vaspitači, održavaju se najmanje jednom godišnje.
Javni vjersko-prosvjetni i kulturni rad Medrese ogleda se u učestvovanju učenika i profesora Medrese na vjerskim i kulturnim manifestacijama na kojima se Medresa predstavlja kao vjerska škola, prilikom islamskih praznika i drugih prigodnih manifestacija.
Izleti i ekskurzije se planiraju planom rada škole. Cilj izleta je relaksacija učenika i nastavnika, kao i komunikacija učenika i nastavnika; učenika i učenika, u drugačijim okolnostima i uslovima od onih u samoj Medresi.
Ekskurzije imaju za cilj da se učenici upoznaju sa najvrjednijim tekovinama bošnjačkog naroda kao i drugih naroda. Ekskurzije se organizuju u zemlji i inostranstvu. Ekskurzije u inostranstvu trebaju biti usmjerene ka najrazvijenijim islamskim centrima i treba ih organizovati najmanje jednom u toku školovanja učenika u Medresi, dok ekskurzije po Sandžaku treba organizovati za svaki razred jedanput godišnje.
Član 31.
Školska godina u Medresi počinje prvog ponedjeljka u septembru tekuće godina a završava se 31. avgusta naredne godine.
Kada u toku godine nastupi Ramazan, o početku i završetku školske godine odlučuje Nastavničko vijeće uz saglasnost Upravnog odbora Medrese.
Kraj školske godine učenici obilježavaju učenjem hatme vakifima.
Član 32.
Nastava u Medresi se ne izvodi: petkom ili nedeljom, u danima državnih praznika, na dan Medrese (17. septembar), 1. Muharrema, 12. Rebiu-l-evvela, za vrijeme Ramazana, te u danima Ramazanskog i Kurban-bajrama.
Ramazanski raspust počinje tri dana prije početka Ramazana, a završava se 3. Ševvala.
Član 33.
Za vrijeme ramazanskog posta učenici trećeg i četvrtog razreda Medrese obavljaju ramazansku praksu. Izuzetno učenici nižih razreda ovu praksu mogu obavljati po odobrenju Nastavničkog vijeća, prema rasporedu koji im daje Uprava škole ili Mešihat.

FINANSIRANJE   MEDRESE
Član 34.
Sredstva za rad Medrese utvrđuju se na osnovu finansijskog plana i procjene troškova  obrazovanja za školsku godinu, čije elemente utvrđuje Mešihat.
Raspoređivanje sredstava za rad vrši se prema vidovima aktivnosti koje će se ostvarivati u skladu sa godišnjim programom rada Medrese.
Finansijski plan troškova za rad Medrese donosi Mešihat na prijedlog Upravnog odbora Medrese.
Finansijskim planom posebno se određuju sredstva za plate i nagrade nastavnog, odgojnog i drugog radnog osoblja, zaposlenog u Medresi, sredstva za održavanje zgrade, rad internata, nabavka didaktičkih sredstava, pomoć učenicima i sl.
Član 35.
Izvore finansiranja Medrese čine sredstva:
koja osigurava Mešihat,
Isa-begovog vakufa i drugih Medresinih vakufa,
darova i drugih zavještanja,
zekata i sadekatu-l-fitra,
kurbanskih kožica,
dobrovoljnih priloga i ostalih prihoda,
uplaćena sredstva za izdržavanje učenika u internatu.
Član 36.
Medresa može osnivati i fondove za posebne namjene uz saglasnost Mešihata. Upravljanje fondom kao i upotreba sredstava fonda regulisaće se posebnim pravilnikom.

NASTAVNICI  I  VASPITAČI
Član 37.
U odgojno-obrazovnom procesu u Medresi učestvuju: direktor, pomoćnik direktora, upravnik internata, nastavnici i vaspitači. Svi su oni odgovorni za postizanje postavljenih ciljeva odgoja i obrazovanja u Medresi.
Član 38.
Svi učesnici odgojno-obrazovnog procesa u Medresi, kao i drugi zaposleni, dužni su upoznati se sa propisima Medrese, kojih se moraju dosljedno pridržavati.
Član 39.
Za nastavnika ili vaspitača u Medresi može dobiti postavljenje musliman koji ispunjava uslove za odgojno-obrazovni rad u medresi.
Član 40.
Prema ukazanoj potrebi u odgojno-obrazovni proces Medrese mogu se angažovati nastavnici i vaspitači i u honorarni rad, ali moraju ispunjavati uslove iz člana 47. ovog Statuta.
Član 41.
Nastavnim planom i programom utvrđuje se stručna sprema nastavnika.
Broj nastavnika, vaspitača i drugih radnika u Medresi utvrđuje se u skladu sa pedagoškim standardima i postavljenim ciljevima i zadacima Medrese.
Član 42.
Izbor nastavnika i vaspitača vrši se putem konkursa koji raspisuje direktor Medrese, a konačan izbor nastavnika i vaspitača na prijedlog Upravnog odbora Medrese vrši Mešihat.
Za obavljanje dužnosti nastavnika i vaspitača Medrese potrebna je murasela Reisu-l-uleme.
Član 43.
Lice koje boluje od duševne ili zarazne bolesti ne može raditi u Medresi. Svi zaposleni moraju biti liječnički pregledani na početku školske godine.
Član 44.
Nastavnik koji nema potrebnu nastavnu normu, a radni odnos ima zasnovan u Medresi, dužan je broj sati dopuniti na drugim poslovima koje mu odredi direktor.
Član 45.
U okviru 42 (četrdeset i dva) sata rada sedmično, nastavnik može imati najviše 25 (dvadeset pet) sati svih vrsta i oblika neposrednog rada sa učenicima.
Izuzetno, u slučaju rata ili neposredne ratne opasnosti, nastavnik treba imati najmanje 16 (šesnaest) sati neposrednig rada sa učenicima sedmično.
Član 46.
Direktor Medrese vodi dosije nastavnika i vaspitača, prati njihovo napredovanje i stručno usavršavanje u skladu sa važećim pedagoškim standardima i propisima.
Ako direktor Medrese utvrdi da nastavnik ne zadovoljava u svom radu, daje prijedlog Mešihatu da ga razriješi dužnosti u Medresi.
Ocjenu rada nastavnika i vaspitača u Medresi može dati Upravni odbor Medrese i Mešihat, te s tim u vezi preduzeti mjere za prestanak njihovog rada u Medresi.
Rješenje o zasnivanju radnog odnosa i prestanku rada u Medresi donosi Mešihat  ili lice koje on ovlasti.
Član 47.
Nastavnik i vaspitač  je dužan:
raditi u nastavi i vannastavnom odgojno-obrazovnom procesu prema rasporedu časova i radnom rasporedu u skaladu sa propisanim normama,
nastavu izvoditi po Nastavnom planu i programu na način kojim će, osim uspjeha u nauci, postići uspjeh i u odgoju učenika u islamskom duhu,
savjesno se pripremati za nastavu i istu izvoditi na principima savremene pedagoške nauke i prakse,
stalno raditi na svom stručnom, pedagoškom i islamskom usavršavanju,
u svom islamskom ponašanju i odijevanju biti uzorit  primjer učenicima, kako u nastavi tako i van nastave,
pomagati učenicima i pratiti njihov rad i sarađivati sa roditeljima radi zajedničkog odgojnog djelovanja,
aktivno učestvovati u svim oblicima rada na unapređenju nastave i prisustvovati sjednicama Nastavničkog vijeća,
pored izvođenja nastave učestvovati u organizovanju i realizaciji slobodnih i drugih aktivnosti škole,
po potrebi zamijeniti odsutne i bolesne nastavnike,
čuvati službenu tajnu Medrese i organa Islamske zajednice koju sazna tokom obavljanja službe,
lično voditi propisane dnevnike,
u slučaju bolesti ili druge spriječenosti blagovremeno obavijestiti direktora o izostanku, te izostanak opravdati po važećim pravilima,
po potrebi održavati dežurstva.
Član 48.
Nastavnici početnici imaju status pripravnika.
Pripravnički staž traje do dvije godine. Nastavnik pripravnik je dužan da u pomenutom roku položi stručni ispit. Ovaj ispit pripravnik može polagati po isteku prve godine pripravničkog staža. Ispit se može polagati najviše dva puta i ukoliko ga pripravnik ne položi, prestaje mu radni odnos u Medresi.
Način polaganja stručnog ispita propisuje se posebnim aktom.
Član 49.
Nastavnici i vaspitači podliježu reizbornosti po isteku svake četiri godine i mogu biti ponovo naimenovani na ove poslove neograničeno puta ukoliko zadovoljavaju u radu.
Reizbor vrši Mešihat.
Nastavnik i vaspitač koji u izbornom periodu ima priznate stručne radove iz svoje oblasti ne podliježe reizboru za naredni izborni period.

UČENICI  MEDRESE
Član 50.
Status učenika Medrese se stiče upisom.
U prvi razred Medrese upisuju se učenici nakon završene osnovne škole. Izbor učenika se vrši na osnovu opštih i specifičnih sposobnosti, motivacije, postignutog uspjeha u osnovnoj školi i na osnovu polaganja prijemnog ispita.
Mešihat može svojom odlukom utvrditi i posebne uslove za upis u Medresu.
Član 51.
Učenici Medrese mogu imati status redovnog i status vanrednog učenika.
U prvi razred Medrese u svojstvu redovnog učenika ne mogu se upisati učenici stariji od 17 godina.
Status vanrednog učenika stiče učenik koji se upiše u Medresu radi vanrednog polaganja Medrese u skladu sa Pravilnikom o vanrednom polaganju ispita u Medresi.
Član 52.
Program i plan upisa učenika utvrđuje Upravni obdor Medrese i donosi odluku o raspisivanju konkursa za upis učenika u Medresi.
Konkurs sa uslovima za upis učenika raspisuje Upravni odbor uz saglasnosrt Mešihata, sprovodi ga stručna komisija i direktor Medrese.
Izbor kandidata vrši stručna komisija koju imenuje direktor uz saglasnost Mešihata.
Član 53.
U Medresu se mogu upisati isključivo pripadnici islama.
Strani državljani imaju pravo upisa pod istim uslovima  kao i državljani Jugoslavije.
Član 54.
Kandidati koji nisu primljeni mogu u roku od tri dana objavljivanja rezultata na oglasnoj tabli uložiti prigovor Upravnom odboru Medrese.
Upravni odbor mora u roku od osam dana raspraviti o osnovanosti navoda istaknutih u prigovoru i donijeti odluku. Odluka Upravnog odbora je konačna.
Član 55.
Svi redovni učenici Medrese, u pravilu, stanuju u internatu.
Član 56.
Dužnosti i prava učenika su:
redovno pohađati nastavu, savjesno učiti i izvršavati sve druge zadatke u vezi sa nastavom,
pridržavati se islamskih propisa u ličnom i društvenom životu,
redovno izvršavati sve islamske dužnosti u skladu sa hanefijskim mezhebom, i u svemu se vladati po islamskim propisima i čuvati ugled Medrese,
odijevati se u skladu sa islamskim propisima,
izbjegavati sukobe sa kolegama i osobljem Medrese, uzajamno se pomagati u učenju i radu te njegovati dobre međuljudske odnose,
čuvati imovinu Medrese i održavati čistoću i estetski izgled Medrese,
pridržavati se pripisa o osnovnoj zaštiti,
da budu pohvaljivani i nagrađivani za marljiv rad, izvanredan uspjeh i primjerno vladanje,
koristiti se bibliotekom, inventarom i učilima škole u skladu sa kućnim redom,
osnivati zajednice učenika,
kroz udruženje učenika ispoljavati svoje literarne i druge sposobnosti i tako razvijati osjećaj za samostalan rad i ličnu odgovornost.
Na početku školske godine učenici se upoznaju sa pravima i dužnostima u Medresi. Neizvršavanje ovih dužnosti od strane učenika povlači izricanje odgovarajućih odgojno-disciplinskih mjera.
Član 57.
Status učenika u Medresi prestaje:
ispisom iz Medrese,
gubljenjem prava na dalje školovanje,
isključenjem iz Medrese,
završavanjem obrazovanja u Medresi.
Član 58.
Učenik mlađi od osamnaest godina ne može se ispisati iz Medrese bez saglasnosti roditelja ili staratelja.
O zahtjevu za ispis učenika iz Medrese odlučuje direktor.
Učeniku koji se ispisao iz Medrese izdaje se uvjerenje o postignutom uspjehu na posljednjoj kvalifikaciji.
Član 59.
Ako učenik izostane sa nastave više od pet uzastopnih radnih dana, a svoje izostanke ne opravda, smatra se da je napustio Medresu.
Učeniku iz prethodnog stava prestaje status učenika Medrese o čemu se izdaje rješenje kojim se utvrđuje s kojim danom mu je prestao status učenika Medrese, a ovo rješenje donosi direktor na prijedlog Nastavničkog vijeća.
Član 60.
Učenicima Medrese koji su proglašeni vrhunskim sportistima ili koji u nekim drugim prilikama trebaju reprezentovati našu državu ili Islamsku zajednicu odobriće se opravdano izostajanje sa nastave radi neophodnih priprema i sudjelovanja na takmičenju.
Odluku iz prethodnog stava donosi Nastavničko vijeće ili Mešihat.

OCJENJIVANJE
Član 61.
Ocjenjivanje u Medresi je javno i izražava se brojčanim ocjenama od 1 do 5.
Ocjena jedan (1) je nedovoljan i nije prolazna ocjena, dva (2) je dovoljan, tri (3) je dobar, četiri (4) je vrlodobar i pet (5) je odličan.
Učenik u svakom kvalifikacionom periodu mora biti barem jedanput ocijenjen iz svakog predmeta, a ocjenjivanje se vrši na osnovu usmenog ili pisanog provjeravanja znanja učenika.
Član 62.
Učenik koji na kraju školske godine ima iz jednog ili dva predmeta ocjenu nedovoljan jedan (1) upućuje se na popravni ispit.
Učenik koji ima iz tri ili više predmeta ocjenu nedovoljan jedan (1) upućuje se da ponavlja razred. Ukoliko je učenik prvog razreda Medrese gubi pravo na dalje redovno školovanje.
Učenik koji na polugodištu ima više od pet slabih ocjena gubi pravo na dalje redovno školovanje osim kod učenika prvog razreda.
Član 63.
Popravni ispit učenik polaže pred komisijom koja se sastoji od tri člana i to: razrednog starješine kao predsjednika komisije, predmetnog nastavnika i još jednog člana. Ako je razredni starješina i predmetni nastavnik, predsjednik komisije je najstariji član komisije.
Ocjenu uspjeha na popravnom ispitu utvrđuje ispitna komisija koju određuje direktor.
Ako učenik ne pristupi polaganju popravnog ispita, smatra se da nije sa uspjehom završio razred. Ako je nepristupanje popravnom ispitu učenika uzrokovano smrću člana uže porodice ili teškom bolesti učenika, Nastavničko vijeće može učeniku odrediti novi ispitni rok za polaganje popravnog ispita.
Učenik  II, III i IV razreda Medrese u toku školovanja može samo jedanput ponavljati razred.
Član 64.
Učeniku se ne može zaključiti ocjena nedovoljan jedan (1) izvedena samo na osnovu jednog provjeravanja znanja.
Član 65.
Učeniku se ne može iz nastavnog predmeta dati ocjena nedovoljan jedan (1) zbog nediscipline. Učeniku se ne može za jedno pitanje ili zadatak dati više negativnih ocjena.
Član 66.
Zaključna ocjena saopštava se učeniku sa obrazloženjem.
Učenik ili njegov roditelj ili staratelj imaju pravu prigovora na zaključenu ocjenu na kraju školske godine. Prigovor se podnosi Nastavničkom vijeću u roku od tri dana nakon saopštenja zaključne ocjene.
Nastavničko vijeće je dužno u roku od tri dana donijeti odluku o prigovoru.
Ako Nastavničko vijeće usvoji prigovor, ono sastavlja komisiju koja provjerava znanje učenika u roku od dva dana. Prigovorom se ne može tražiti izuzeće predmetnog nastavnika iz sastava komisije.
Donesena odluka komisije je konačna.
Član 67.
Opšti uspjeh učenika utvrđuje se na osnovu prosjeka prolaznih ocjena iz svih predmeta.
Učenik je završio razred:
s odličnim uspjehom, ako mu je prosječna ocjena najmanje 4,5
s vrlodobrim uspjehom, ako mu je prosječna ocjena najmanje 3,5
s dobrim uspjehom, ako mu je prosječna ocjena najmanje 2,5
s dovoljnim uspjehom ako mu je prosječna ocjena najmanje 2, a nema ni jednu ocjenu nedovoljan (1).
Član 68.
Učenik kome se zaključne ocjene iz pojedinih predmeta ne mogu pouzdano izvesti zbog dužeg odsustvovanja sa nastave iz opravdanih razloga, polaže ispite iz ovih predmeta na kraju školske godine.
Član 69.
Učenik koji s uspjehom završi razred dobija svjedočanstvo o tom razredu. Učenik koji s odličnim uspjehom završi treći i četvtrti razred oslobađa se polaganja završnog maturskog ispita.
Polaganje završnog maturskog ispita reguliše se posebnim pravilnikom koji donosi Mešihat na prijedlog Upravnog odbora.
Član 70.
Vladanje učenika ocjenjuje se kao: primjerno, vrlo dobro, dobro i ne zadovoljava.
Ocjenu vladanja utvrđuje Nastavničko vijeće na prijedlog razrednog starješine.
Član 71.
Neopravdani izostanci učenika od 5-10 časova zaključno povlače ocjenu iz vladanja vrlodobar, od 11-18 časova zaključno ocjenu dobar, od 19-24 časa zaključno ocjenu ne zadovoljava, od 25 gubi status redovnog učenika Medrese.
Učenik koji dobije ocjenu iz vladanja – ne zadovoljava ne može pristupiti vanrednom polaganju razreda u naredna dva ispitna roka, računajući od dana gubljenja statusa redovnog učenika.
Član 72.
Učenik koji je dobio iz vladanja ocjenu ne zadovoljava na kraju školske godine, ne može se upisati u narednu školsku godinu u svojstvu redovnog učenika.
Učenik koji u toku školske godine dobije vladanje ne zadovoljava (1) zbog 25 neopravdanih časova ili zbog teže povrede discipline, automatski gubi status redovnog učenika.
Član 73.
Učeniku koji svojim učenjem i vladanjem, pravilnim odnosom prema nastavi i vannastavnim aktivnostima posebno doprinese ostvarivanju odgojno-obrazovnih ciljeva i zadataka Medrese, mogu se dodijeliti pohvale i nagrade.
Pohvale i nagrade mogu dodjeljivati predmetni nastavnici, razredne starješine, Nastavničko vijeće, direktor i Mešihat.
Pohvale i nagrade iz prethodnog stava evindentiraju se u matičnu knjigu.
Član 74.
Prema učeniku koji ne ispunjava svoje obaveze propisane ovim Statutom i drugim aktima Medrese primjenjuju se odgojno-disciplinske mjere.
Član 75.
Odgojno-disciplinske mjere su: opomena i ukor.
Opomenu izriče razredni starješina, dok ukor izriče Razredno vijeće, Nastavničko vijeće i direktor.
Opomena razrednog starješine povlači iz vladanja ocjenu vrlodobar, ukor Razrednog vijeća povlači ocjenu dobar, ukor direktora povlači ocjenu ne zadovoljava i ukor Nastavničkog vijeća povlači ocjenu ne zadovoljava (1) predisključenje.
Pored odgojno-disciplinskih mjera iz prethodnih stavova, za posebno teške povrede discipline mogu se prema učeniku primijeniti mjere izključenja iz Medrese.
Odluku o tome donosi Nastavničko vijeće.
Odgojno-disciplinska mjera iz stava jedan ovog člana važi samo za školsku godinu u kojoj je izrečena.
Prije izricanja odgojno-disciplinskih mjera, izuzev kod izricanja opomene razrednog starješine, učenik mora zapisnički biti saslušan.
Sve odgojno-disciplinske mjere izriču se pisanom odlukom uz obrazloženje i evidentiraju se u dnevniku.
Protiv odluke Nastavničkog cvijeća o isključenju učenika iz Medrese, učenik i njegovi roditelji, odnosno staratelji, imaju pravo prigovora Upravnom odboru Medrese u roku od 8 dana od dana prijem odluke.
Odluka Upravnog odbora je konačna.
Član 76.
Kao teže povrede discipline smatraju se:
omalovažavanje vjerskih propisa  i zanemarivanje vjerskih dužnosti,
krađa, tuča, psovka, vrijeđanje i klevetanje,
nepristojno ponašanje prema direktoru, nastavniku, vaspitnom osoblju, licima zaposlenim u Medresi, kao i predstavnicima organa Islamske zajednice,
zalaženje u lokale u kojima se toči alkohol, konzumiraju alkoholna pića, kockanje, nemoral i svako drugo ponašanje koje šteti ugledu Medrese i Islamske zajednice.
Član 77.
Protiv učenika koji je napravio težu povredu discipline pokreće se disciplinski postupak.
Prijavu za pokretanje postupka iz prethodnog stava mogu podnijeti svi radnici, svi učenici i direktor Medrese.
Disciplinski postupak pokreće direktor Medrese pisanim prijedlogom koji sadrži kratak opis učinjene povrede, mjesto i vrijeme njenog izvršenja, ime i prezime učenika koji je počinio povredu, te imena najmanja tri člana disciplinske komisije za sprovođenje postupka i utvrđivanje činjenica, koji moraju biti iz reda nastavnika i vaspitača u Medresi.
Prijedlog za pokretanje disciplinskog postupka dostavlja se učeniku protiv koga je pokrenut postupak i njegovim roditeljima ili starateljima i Nastavničkom vijeću.
Učenik mora biti saslušan prije nego što se donese odluka o njegovoj odgovornosti.
Od učenika se može zahtijevati da na navedene okolnosti o povredi koju je učinio podnese i pisanu izjavu.
Tokom cijelog postupka jedan od članova komisije vodi zapisnik u koji se unose iskazi i činjenice bitne za utvrđivanje odgovornosti učenika.
Izvještaj o provedenom postupku i utvrđenim činjenicama disciplinska komisija dostavlja Nastavničkom vijeću na donošenje odluke.
Član 78.
Zbog težih povreda discipline Nastavničko vijeće ima diskreciono pravo da pri izricanju kazne isključenja učenika iz Medrese izrekne i zabranu navedenog polaganja Medrese dotičnom učeniku, kako u Gazi-Isabegovoj medresi tako i u bilo kojoj drugoj medresi.
Član 79.
Odredba o urednom vladanju iz člana 77. ovog Statuta obavezuje učenika Medrese i za vrijeme ramazanske i ferijalne prakse, godišnjih ferija i drugih praznika kada nema nastave i  učenik je za njihove povrede odgovoran na isti način kao da je povredu počinio za vrijeme redovne nastave u Medresi.
Član 80.
Izrečena odgojno-disciplinska mjera kojom učenik nije izgubio status redovnog učenika niti pravo na školovanje u Medresi može se ukinuti ako učenik u toku školske godine popravi svoje ponašanje. Odluku o tome donosi razredni starješina, odnosno Nastavničko vijeće, koji su izrekli raniju odgojno-disciplinsku mjeru.
Član 81.
Učenik koji namjerno ili iz krajnje nepažnje prouzrokuje materijalnu štetu Medresi dužan ju je nadoknaditi. Ako štetu prouzrokije više učenika, svaki je odgovoran za dio štete koju je prouzrokovao. Ako se pojedinačno sudjelovanje svakog učenika u šteti ne može pouzdano utvrditi, smatra se da su svi učenici podjednako odgovorni i štetu nadoknađuju zajednički.
Član 82.
Učenik može biti oslobođen naknade štete u cjelini ili djelimično samo ako bi plaćanje naknade njegovu porodicu dovelo u teško materijalno stanje, ili ako zbog teškog materijalnog stanja nije u mogućnosti platiti štetu.
Odluku o oslobađanju učenika od plaćanja nadoknade za prouzrokovanu štetu može donijeti direktor na osnovu pisane molbe učenika ili roditelja.
Oslobađanje učenika od naknade štete ne oslobađa ga disciplinske mjere.
Član 83.
Postupak za utvrđivanje odgovornosti učenika za pričinjenu štetu je hitan, a pokreće ga razredni starješina odmah po saznanju za nastalu štetu i počinioca.
O materijalnoj odgovornosti učenika odlučije direktor.
Član 84.
Postupak za utvrđivanje odgovornosti učenika zastarijeva u roku od šest mjeseci od dana pričinjene štete.
EVIDENCIJA  I  DOKUMENTACIJA  MEDRESE
Član 85.
Učeniku se izdaje sjedočanstvo (diploma) o završenom razredu odnosno o završenom obrazovanju u Medresi.
Svjedočanstvo (diploma) ima karakter javne isprave.
Podaci u svjedočanstvu (diplomi) unose se na temelju propisane evidencije, koja se vodi u Medresi.
Svjedočanstvo (diploma) u kojoj je podatak ispravljen ili precrtan nije valjano i ne može se izdati učeniku.
Član 86.
U skladu sa Zakonom o pedagoškim standardima vodi se evidencija i čuva dokumentacija o odgojno-obrazovnoj djelatnosti Medrese.
Podaci u matičnoj knjizi su trajne vrijednosti. Rokovi, arhiviranja i čuvanje ostale dokumentacije vrši se po zakonu.
RADNI  ODNOSI  U  MEDRESI
Član 87.
Svi zaposleni u Medresi dobijaju rješenje o radnom odnosu, radnim zadacima i plati, koje donosi Mešihat
Član 88.
Na radne odnose u Medresi kao i na diciplinsku i materijalnu odgovornost zaposlenih primjenjuju se odredbe Pravilnika o službenicima Islamske zajednice Sandžaka, u pojedinostima koje nisu regulisane ovim Statutom.

Član 89.
Lice koje stupa na rad u Medresi treba, pored opštih i zakonskih uslova, ispunjavati i posebne uslove predviđene ovim Statutom i drugim opštim aktima Medrese.
Član 90.
Radno vrijeme u Medresi traje 42 časa sedmično, a njegov dnevni raspored zavisi od prirode posla.
Član 91.
Raspored radnog vremena, u skladu sa članom 90. ovog Statuta, utvrđuje direktor Medrese posebnom odlukom u skladu sa potrebama škole.
Član 92.
U slučajevima nastavnih potreba, radnici Medrese su dužni raditi i duže od punog radnog vremena, o čemu odluku donosi direktor.
OBAVEZE MEDRESE U USLOVIMA RATA I NEPOSREDNE RATNE OPASNOSTI
Član 93.
U slučaju ratne ili neposredne ratne opasnosti ili u drugim vanrednim prilikama, radno osoblje Medrese ima pravo i dužnost u skladu sa Zakonom nastaviti rad.
Član 94.
U uslovima rata i neposredne ratne opasnosti direktor Medrese ima sljedeće dužnosti i prava:
nastaviti rukovoditi radom Medrese,
utvrditi ratnu sistematizaciju poslova i radnih zadataka,
brinuti se o zaštiti radnog osoblja, dokumentacije Medrese, zaštiti matične knjige, dnevnika, inventara, učila i drugih sredstava,
obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i potrebama organa Islamske zajednice.
U okvirima svoje nadležnosti u uslovima rata i neposredne ratne opasnosti, direktor Medrese je odgovoran Upravnom odboru i Mešihatu.
POSLOVNA  TAJNA
(Informisanje i poslovna tajna)
Član 95.
Učenici i radnici Medrese trebaju biti blagovremeno informisani o rezultatima odgojno-obrazovnog procesa, aktuelnim dešavanjima u Medresi, poslovanju Medrese kao i o odlukama organa upravljanja Medrese.
Način informisanja i sadržaj informacija određuje direktor Medrese.
Član 96.
U interesu sigurnosti i uspješnog rada i poslovanja Medrese, s obzirom na njenu djelatnost od posebnog značaja kao i zaštitu učenika, pojedini podaci, dokumenti, isprave, planovi koji predstavljaju poslovnu tajnu mogu se saopštiti trećim osobama samo na način propisan Zakonom, ovim Statutom ili drugim aktima Medrese.
Član 97.
Poslovnom tajnom se smatra naročito:
podaci sadržani u molbama, zahtjevima, prilozima, donacijama građana i drugih pravnih osoba upućenih Medresi kao i podaci sadržani u prilozima uz molbu i zahtjev učenika i dr.
podaci o poslovima i drugim zadacima i rezultatima Medrese prije nego ih razmotre i usvoje nadležni organi,
socijalno-moralni podaci o učenicima, nastavnicima, stručnim saradnicima i drugim radnicima Medrese.
teme i zaključci sa sjednica organa Medrese dok ih ne saopšti ovlašćeno lice.
Član 98.
Mešihat kao osnivač Medrese može svojom odlukom odrediti i druge podatke kao poslovnu tajnu Medrese.
Član 99.
Dokumente i podatke, koji predstavljaju poslovnu tajnu, može drugim licima saopštiti samo direktor ili lice koje on odredi.
Član 100.
Dužnost čuvanja poslovne tajne ne prestaje ni prestankom rada u Medresi.
Odavanje poslovne tajne predstavlja težu povredu radne i moralne obaveze.
Član 101.
Lice koje na sjednicama iznosi takve podatke dužan je upoznati prisutne da se radi o poslovnoj tajni. Upozorenje povlači obavezu čuvanja tajne za sve učesnike sjednice.
Korišćenje podataka koji prestavljaju poslovnu tajnu dozvoljeno je samo u poslovnim prostorijama i to licima kojima su ti podaci potrebni za obavljanje zadataka na njihovom radnom mjestu.

PRELAZNE  I  ZAVRŠNE  ODREDBE
Član 102.
Neposredno po usvajanju ovog Statuta, a najdalje u roku od 60 dana, izvršiće se izbor organa Medrese predviđenih ovim Statutom. Konstituiranjem novoizabranih organa prestaje mandat dosadašnjim organima.
Član 103.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Medrese iz 1994. godine.
Član 104.
Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja od strane Sabora Islamske zajednice Sandžaka u Novom Pazaru.