Opisi poslova

logo.jpg

 

Direktor medrese

 

Uslov:

Da posjeduje visoko teološko obrazovanje sa dvije godine radnog iskustva, odnosno da ispunjava uslove predviđene Statutom Medrese.

Obavlja slijedeće radne zadatke i poslove:
•    vrši sve poslove i radne zadatke
•    predviđene Statutom Medrese,
•    neposredno rukovodi sveukupnim organizacionim i vaspitno-obrazovnim procesom u Medresi,
•    vodi računa za unapređivanje nastavnog i vaspitnog procesa,
•    vrši pedagoško-inspektivni nadzor nad vaspitno-obrazovnim poslovima,
•    prisustvuje po potrebi na časovima nastavnika, te vodi računa o realizaciji nastavnog programa od strane svakog nastavnika,
•    pokreće, prati i usmjerava rad na vaspitnim aktivnostima u Medresi,
•    vrši potrebne pripreme za početak školske godine kao i za održavanje ispita u školi,
•    predlaže Nastavničkom vijeću formiranje razreda, podjelu predmeta i razrednih starješina,
•    vodi brigu da cjelokupna nastava u Medresi bude obuhvaćena,
•    organizuje rad na skiciranju i pripremi rasporeda časova,
•    vrši analizu rada na kraju polugodišta,
•    podnosi izvještaj Savjetu Medrese i Mešihatu o uspjehu u radu Medrese,
•    vrši kontrolu sređivanja razredne i školske dokumentacije,
•    daje uputstva i pomoć nastavnicima, a posebno pripravnicima, u savlađivanju radnih zadataka i poslova,
•    sastavlja svoj mjesečni i godišnji plan rada,
•    priprema i rukovodi sjednicama Nastavničkog vijeća i odgovoran je za sprovođenje zaključaka sa sjednica Savjeta Medrese,
•    usmjerava rad Udruženja učenika,
•    vodi računa o zamjenjivanju odsutnih nastavnika,
•    prima i vodi razgovore sa roditeljima učenika,
•    daje prijedlog za pokretanje disciplinskog postupka protiv radnika u Medresi,
•    saziva i rukovodi opštim roditeljskim sastancima,
•    sarađuje sa predstavnikom Mešihata,
•    raspoređuje i vrši nadzor nad radom svih službi u Medresi,
•    odgovoran je za urednost finansijskog poslovanja u Medresi,
•    vrši i druge poslove koji će biti naloženi od strane Mešihata,
•    neposredno odgovara Mešihatu.

Upravnik internata

Uslov:
Da posjeduje visoko teološko obrazovanje sa dvije godine radnog iskustva ili više obrazovanje sa pet godina radnog iskustva sa prethodno završenom medresom.
Obavlja slijedeće radne zadatke i poslove:
•    donosi prijedlog o organizaciji, životu i radu učenika u Medresi,
•    organizuje prijem učenika u internat na početku nastavne godine,
•    rukovodi sastancima vaspitača i donosi plan i program rada vaspitača,
•    vodi brigu o poštovanju i realizaciji kućnog reda,
•    vodi računa o stanju i čuvanju imovine i pripremanju sanitarnih i higijenskih mjera u internatu,
•    vrši raspored dežurstava učenika,
•    analizira program vaspitnog rada i brine se o njegovoj realizaciji,
•    razmatra prijedloge vaspitača o preduzimanju pedagoških mjera protiv prekršioca kućnog reda i poziva na razgovor roditelje,
•    podnosi izvještaj o radu internata u prvom i drugom polugodištu,
•    prisustvuje i aktivno učestvuje u radu sjednica razrednog vijeća kao i Nastavničkog vijeća,
•    prisustvuje roditeljskim sastancima,
•    donosi plan za nabavku inventara u internatu,
•    vodi računa o radu i redu u kuhinji,
•    donosi svoj mjesečni i godišnji plan i isti predaje direktoru Medrese,
•    sa određenom službom Medrese organizuje godišnje popravke i dopunjavanje inventara u Medresi,
•    obavlja druge poslove i radne zadatke koje mu nalažu opšta akta i nadležni organi upravljanja,
•    za svoj rad neposredno odgovara direktoru Medrese i Mešihatu.

Sekretar

Uslov:
Da posjeduje višu ili visoku stručnu spremu, po mogućnosti pravne struke, sa dvije godine radnog iskustva, uz prethodno završenu Medresu.
Obavlja slijedeće poslove i radne zadatke:
•    odgovoran je za uredno i pedantno vođenje dokumentacije Medrese,
•    prati i evidentira nove propise, izmjene i dopune koji su od interesa za Medresu,
•    prima stranke po pitanju administracije, kadrovskih i sličnih poslova,
•    vodi evidenciju o uplatama učenika za internat i upis,
•    prima poštu i odgovoran je za korespondenciju u Medresi,
•    pažljivo čuva dokumentaciju od trajne vrijednosti, kao i dokumentaciju pojedinih predmeta do njihovog odlaganja u arhivu,
•    pomaže organima Medrese u vođenju postupka i izricanju mjera zbog povrede radnih obaveza,
•    prisustvuje sjednicama Savjeta Medrese i tumači zakonske propise,
•    vodi zapisnik na sjednicama Savjeta Medrese i Nastavničkog vijeća i uređuje zaključke,
•    vodi brigu o održavanju čistoće i vrši neposredni nadzor nad pomoćnim osobljem u Medresi,
•    koordinira i sarađuje sa direktorom Medrese, pedagogom i upravnikom internata,
•    priprema na pisaćoj mašini sve materijale za potrebe Medrese,
•    uredno vodi protokol, zavodi i razvodi svu prispijelu dokumentaciju,
•    zadužen je službenim pečatom Medrese i odgovoran je za njegovu pravilnu upotrebu,
•    obavlja i druge poslove i radne zadatke koje mu stavljaju u zadatak nadležni organi,
•    za svoj rad neposredno odgovara direktoru Medrese i Mešihatu.

Profesori

Uslov:
Da posjeduju visoku stručnu spremu za predmet koji predaju.
Obavljaju slijedeće poslove i radne zadatke:
•    održavaju određeni broj časova, predviđen rasporedom časova Medrese,
•    obavezan je svaki za svoj predmet izraditi stručni udžbenik ili skriptu, ukoliko ne postoji,
•    savjesno se pripremaju za nastavu, da bi istu što uspješnije izvodili,
•    za nastavu se pripremaju svim raspoloživim audio-vizuelnim sredstvima i drugim nastavnim sredstvima i učilima koja postoje u Medresi,
•    sami ili uz pomoć učenika izrađuju potrebne šeme i crteže koji doprinose nastavi,
•    u sveukupnom nastavnom procesu koriste savremene metode i donose godišnji i mjesečni plan gradiva,
•    permanentno prate napredovanje učenika u svom nastavnom predmetu i obavljaju sistematsko provjeravanje i ocjenjivanje učenika,
•    blagovremeno pripremaju, pregledaju i ocjenjuju školske pismene zadatke, pismene vježbe, testove i drugo,
•    stalno rade na svom stručnom, pedagoškom i metodskom usavršavanju,
•    u nastavi iz svog predmeta naglašavaju islamsku ulogu,
•    stalno pomažu učenike u njihovom radu i savlađivanju gradiva,  i izgrađivanju ljubavi premapozivu za koji se pripremaju,
•    aktivno učestvuju u radu razrednog i Nastavničkog vijeća, kao i stručnog aktiva nastavnika,
•    po potrebi organizuju dopunsku nastavu iz svog predmeta sa učenicima koji zaostaju u nastavi,
•    angažuju se na kulturnoj i javnoj djelatnosti u Medresi, rukovode radom učenika i učestvuju u komisijama na popravnim, vanrednim i završnim ispitima,
•    prate učenike na ekskurzije i izlete,
•    vrše dužnost dežurnog nastavnika po utvrđenom rasporedu dežurstva,
•    učestvuju na seminarima, javnim predavanjima i drugim aktivnostima koje organizuje Mešihat,
•    obavljaju i druge poslove i radne zadatke predviđene Statutom Medrese i drugim normativnim aktima i programima, kao i ono što mu nalože nadležni organi uprave,
•    za svoj rad odgovaraju neposredno direktoru Medrese i Mešihatu.

Vaspitači

Uslov:
Da posjeduju odgovarajuću školsku spremu sa dvije godine radnog iskustva.
Obavljaju sljedeće poslove:
•    programiraju i organizuju raznovrsne oblike islamsko-idejne, sportske i druge aktivnosti sa učenicima,
•    rukovode i vrše nadzor za vrijeme popodnevnih korepeticija učenika,
•    vode individualne razgovore sa učenicima za vrijeme radnog vremena,
•    rade sa raznim grupama, sekcijama i klubovima,
•    sarađuju sa razrednim starješinama, upravnikom internata i direktorom Medrese u cilju realizacije programa vaspitne djelatnosti,
•    organizuju slobodno vrijeme učenika,
•    donose program za kulturno-zabavni život učenika,
•    primaju na razgovor učenike po njihovim zahtjevima,
•    organizuju dežurstvo učenika u internatu,
•    organizuju rad na adaptiranju novoprimljenih učenika u internatu,
•    prate krizno stanje učenika, rješavaju pitanja intimnog karaktera, međusobna prijateljstva i su-
•    kobe u tom pravcu,
•    prate, vrše nadzor, usmjeravaju i koordiniraju učenike u izvršavanju svih vjerskih obaveza,
•    zajedno sa razrednim starješinama pripremaju spisak sposobnih učenika za ramazansku praksu,
•    prate i kontrolišu kvalitet i podjelu hrane i islamsko ponašanje u toku objedovanja,
•    vode brigu za razvijanje i primjenu zdravstveno-higijenskih navika kod učenika,
•    sarađuju sa roditeljima u cilju postizanja uspjeha u vladanju učenika,
•    učstvuju i u drugim aktivnostima predviđenim Satutom Medrese i drugim normativnim aktima,
•    obavlja i druge poslove i zadatke koje mu nalože nadležni organi upravljanja,
•    za svoj rad odgovaraju direktoru Medrese i Mešihatu.

Tehničko osoblje

E K O N O M
Obavlja slijedeće poslove i radne zadatke:
•    snabdijeva kuhinju sa potrebnim prehrambenim artiklima za potrebe ishrane učenika,
•    nabavlja potrebni inventar za Medresu,
•    vodi brigu o smještaju i čuvanju namirnica i inventara i daje potrebne instrukcije za pravilno smještanje i čuvanje u magacinu i drugim školskim prostorijama,
•    vodi računa o racionalnoj potrošnji namirnica,
•    sa upravnikom internata, u prisustvu komisije od strane učenika, izrađuje jelovnik i standarde za ishranu,
•    vodi brigu o čuvanju i dopunjavanju inventara u kuhinji, kontroliše izdavanje obroka i ko ima pravo da se hrani u Medresi,
•    nekorektna ponašanja u prostorijama kuhinje i trpezarije prijavljuje upravniku internata i direktoru Medrese,
•    organizuje inventarisanje i popis cijelog inventara u Medresi,
•    vodi brigu da svaka prostorija ima inventarni list,
•    vodi brigu da sav kupljeni potrošni materijal i materijal za održavanje, registruje u knjigu ekonomata i evidentira iznošenje iz magacina,
•    obavlja i druge poslove koje mu naloži direktor Medrese ili upravnik internata,
•    za svoj rad odgovoran je upravniku internata, direktoru Medrese i Mešihatu.

POMOĆNIK EKONOMA (MAGACIONER)
Obavlja slijedeće poslove i radne zadatke:
•    prima robu koju nabavlja ekonom,
•    svakodnevno izdaje sljedovanje za kuhinju po određenoj tabeli, a na osnovu trebovanja od strane šefa kuhinje ili odgovornog kuhara,
•    vodi karticu za prijem i izdavanje robe iz magacina,
•    materijalno odgovara za vrijednost i čuvanje namirnica u magacinu,
•    vodi brigu za prijem i smještaj mesa iz gradske i školske hladnjače kao i o izdavanju mesa zapotrebe kuhinje,
•    vodi brigu o istovaru robe i njenom smještanju u magacin,
•    vodi knjigu magacina sveukupne robe internata Medrese: ćebadi, čaršava, jastuka, veša i sl.
•    komisiji za rashodovanje predlaže da se vrši otpisivanje dotrajalog inventara,
•    zamjenjuje ekonoma u njegovom odsustvu,
•    materijalno odgovara za robu koja je smještena u magacinu a koja se vodi u evidenciji,
•    obavlja i druge poslove i zadatke koje će mu naložiti direktor Medrese,
•    za svoj rad odgovara direktoru Medrese i upravniku internata, posredstvom ekonoma.

GLAVNI KUHAR.
Obavlja slijedeće poslove i radne zadatke:
•    neposredno rukovodi sa svim djelatnostima u kuhinji,
•    vrši raspored osoblja u kuhinji prema dnevnim radnim zadacima,
•    sastavlja jelovnik zajedno sa upravnikom internata, ekonomom i predstavnicima učenika,
•    neposredno rukovodi objedima u kuhinji i određuje njihov sastav,
•    odgovoran je za kvalitetnu i kaloričnu hranu,
•    daje uputstva ekonomu za nabavku pojedinih artikala,
•    aranžira meso za pojedine obroke,
•    priprema i kontroliše finalno pripremanje hrane,
•    vrši nadzor nad higijenom i čistoćom pribora,
•    vodi računa o redovnom sanitarnom pregledu u kuhinji,
•    vrši trebovanje namirnica iz magacina,
•    obavlja i druge radne zadatke i poslove po nalogu direktora ili upravnika internata,
•    za svoj rad neposredno odgovara direktoru Medrese i upravniku internata.

K U H A R I
Obavlja slijedeće poslove i radne zadatke:
•    radi na pripremanju namirnica za određeni obrok u toku dana,
•    kuha hranu za pojedine obroke prema uputstvu glavnog kuhara,
•    pomaže u dijeljenju hrane u kuhinji,
•    pere sudove i pribor za hranu,
•    prije podjele hrane priprema hljeb za serviranje,
•    prima nečisto posuđe,
•    vodi računa o higijeni u kuhinji i trpezariji,
•    mora biti odjeven prema sanitarnim propisima,
•    redovno podliježe sanitarnim pregledima,
•    pravilno i kulturno se ponaša sa učenicima,
•    u kuhinju ne smije dovoditi strana lica niti primati posjete,
•    ne smije iz kuhinje ništa iznositi niti otuđivati,
•    obavlja i druge poslove koje će mu odrediti direktor Medrese ili upravnik internata iz njegovog resora,
•    za svoj rad neposredno odgovara direktoru Medrese i upravniku internata preko ekonoma.

E L E K T R I Č A R
Obavlja slijedeće poslove i radne zadatke:
•    vodi brigu o pravilnom i ispravnom održavanju cijele elektro-instalaterske mreže na objektu Medrese,
•    odgovoran je za pravilno i uredno funkcionisanje svih elektro-aparata u Medresi i Mešihatu,
•    brine za uredno osvjetljavanje svih prostorija Medrese i dvorišta,
•    otklanja sve kvarove na elektro-instalaciji i električnim aparatima, a za kvarove za koje nije stručan pozvaće servis,
•    blagovremeno predlaže nabavku potrebnog eletro-materijala i nabavku vrši sa ekonomom Medrese,
•    po potrebi mijenja neupotrebljive sijalice i ostalu dotrajalu opremu,
•    vodi evidenciju o nabavljenom elektro-materijalu, trošenju  i ugrađivanju istog,
•    vodi računa o ispravnosti alarmnih uređaja i uređaja za ozvučenje, kao i drugih elektro-uređaja u objektu,
•    obavlja i druge poslove i radne zadatke iz svog resora, naložene od strane direktora Medrese i upravnika internata,
•    za svoj rad odgovoran je upravniku internata i direktoru Medrese.

RUKOVODILAC PARNOG GRIJANJA
Obavlja slijedeće poslove i radne zadatke:
•    rukovodi i održava uređaje u kotlarnici kao i drugu opremu centralnog grijanja i odgovoran je za njihovo pravilno funkcionisanje,
•    blagovremeno podnosi zahtjev za nabavku uglja i vodi brigu da se isti smjesti u skladište,
•    vodi računa o racionalnom korišćenju goriva,
•    vodi računa da zgrada ima tople vode i uredno grijanje,
•    nedostacima i kvarovima obavještava ekonoma, upravnika internata i direktora Medrese,
•    da čuva kotlove radi bezbijednosti zgrade i učenika,
•    vodi računa o ispravnosti svih poslova vezanih za grijanje,
•    po potrebi popravlja radijatore, cijevi za grijanje i druge elemente centralnog grijanja,
•    pomaže domaru na popravci vodoinstalacija i drugih mašina u kotlarnici,
•    u ljetnom periodu popravlja kotlove i ostalu opremu,
•    preduzima sve potrebne mjere prije početka zimskog perioda, da kotlarnica bude spremna za uredno funkcionisanje,
•    rukovodi sezonskim radnicima u kotlarnici i pomaže im u radu,
•    obavlja i druge poslove koji će mu biti naloženi od strane upravnika internata i direktora Medrese,
•    za svoj rad je odgovoran upravniku internata i direktoru Medrese.

D O M A R
Obavlja slijedeće poslove i radne zadatke:
•    vodi brigu o čuvanju i održavanju inventara i interiera Medrese,
•    otklanja i popravlja sve nedostatke i kvarove na zidovima, vratima, prozorima i interieru Medrese,
•    vodi računa i održava zgradu Medrese,
•    vodi brigu i odgovoran je za obezbijeđenje zgrade i imovine od poplava i drugih nepogoda,
•    vodi brigu za pravilno i ispravno održavanje vodoinstalaterske mreže u zgradi,
•    vodi brigu o ispravnosti vodovoda i kanalizacije,
•    odgovoran je za obezbijeđivanje normalnih uslova za rad u svim prostorijama u toku zime i ljeta,
•    blagovremeno daje prijedlog za nabavku materijala za održavanje zgrade, vodoinstalaterske mreže i kanalizacije, i to obavlja za jedno sa ekonomom,
•    obavlja i druge poslove i radne zadatke naložene od strane direktora Medrese i upravnika internata,
•    za svoj rad odgovoran je direktoru Medrese i upravniku internata.

RADNIK U VEŠERAJU
Obavlja slijedeće poslove i radne zadatke:
•    vodi računa o pravilnom rukovanju strojevima i aparatima u vešeraju,
•    kupi, pere i iznosi posteljinu i veš učenika,
•    po potrebi krpi veš i šije dugmad,
•    pere i pegla radni materijal osoblja Medrese i Mešihata,
•    pere i pegla zavjese u prostorijama Medrese i Mešihata,
•    pere i pegla trpezarijske stolnjake, kuhinjske kecelje i peškire,
•    u prostorijama vešeraja ne dozvoljava ulaz privatnim licima kao i nepotrebno zadržavanje učenika,
•    obavlja i druge poslove i radne zadatke koje mu odredi direktor Medrese ili upravnik internata,
•    za svoj rad odgovoran je direktoru Medrese i upravniku internata.

RECEPCIONAR – PORTIR
Obavlja slijedeće radne zadatke i poslove:
•    dežura u portirnici, prima, upućuje i telefonom prijavljuje stranke, privatno ili službeno,
•    daje telefonsku vezu za sve lokalne razgovore,
•    vodi računa o pravilnom rukovanju telefonskom centralom,
•    prati dolazak i odlazak osoblja na posao i s posla,
•    pazi na ulazak i izlazak učenika u zgradu,
•    kontroliše dolazak stranki i ne dozvoljava bespotrebno zadržavanje,
•    vodi računa o svim ključevima zgrade i kontroliše da li su sve prostorije zaključane,
•    u večernjim časovima zaključava zgradu i dvorište,
•    sve nastale štete za vrijeme dežurstva evidentira i o tome izvještava domara,
•    sva zapažanja u toku dežurstva registruje u knjigu dežurstva,
•    strogo vodi računa da se bez dozvole ovlašćenog lica imovina Medrese i prehrambeni artikli ne iznose vani,
•    ne dozvoljava radnicima i učenicima ulazak u portirnicu,
•    ne dozvoljava korišćenje telefona i centrale,
•    strankama ne dozvoljava da ulaze u učionice, kabinete i spavaone bez pratnje ovlašćenog lica,
•    odgovoran je za zgradu i inventar za vrijeme dežurstva u toku noći i praznika,
•    u slučaju krađe i drugih vanrednih slučajeva poziva policiju,
•    u slučaju izbijanja požara poziva protivpožarnu zaštitu i s njima učestvuje u gašenju požara,
•    izbijanju požara i ostalom izvještava naposrednog starješinu,
•    uveče je obavezan pogasiti sva svjetla u zgradi,
•    provjerava da li su svi ključevi stavljeni na određeno mjesto,
•    obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu direktora Medrese,
•    za svoj rad odgovoran je upravniku internata i direktoru Medrese.

Č I S T A Č I
Obavljaju slijedeće poslove i radne zadatke:
•    obavljaju sve poslove na održavanju čistoće i obezbijeđivanju higijenskih uslova za normalan rad u prostorijama za koje su zaduženi,
•    čiste i peru podove, prozore, vrata i ostalo,
•    čiste tepihe, prostirku, lustere; zalivaju cvijeće i sl.
•    povremeno vrše generalno čišćenje, pogotovu za vrijeme raspusta učenika,
•    provjetravaju prostorije, iznose otpatke i smeće iz svih prostorija,
•    vode računa o potrošnji struje i vode,
•    sve nedostatke i kavrove na instalacijama u zgradi, prijavljuju domaru,
•    odgovorni su za internatsku opremu s kojom su zaduženi,
•    nađene i zaboravljene stvari prijavljuju portiru,
•    vode računa o svom pristojnom ponašanju i oblačenju na radnom mjestu, te da se službeno odnose sa učenicima,
•    nepristojne učenike prijavljuju vaspitaču, dežurnom nastavniku i upravniku internata,
•    obavljaju i druge poslove po nalogu organa i uprave Medrese,
•    za svoj rad odgovaraju upravniku internata i direktoru Medrese.

K U R I R
Obavlja slijedeće poslove i radne zadatke:
•    donosi i odnosi službenu poštu Medrese,
•    podiže novčane uplate, preporuke i pakete za Medresu i učenike,
•    radi na čišćenju određenih prostorija i po potrebi zamjenjuje portira,
•    održava parkove i dvorište oko zgrade,
•    služi goste kod direktora, sekretara i upravnika internata,
•    radi druge poslove po nalogu direktora, sekretara i upravnika internata.

RADNIK U TRPEZARIJI
Obavlja slijedeće poslove i radne zadatke:
•    održava čistoću u trpezariji i istu čisti poslije svakog objeda,
•    namješta stolove za svaki obrok, mijenja čaršave, i po potrebi, nosi ih na pranje,
•    servira pribor za vodu,
•    poslije jela sakuplja otpatke,
•    prima sudove i posuđe,
•    po potrebi briše zidove u trpezariji,
•    po potrebi riba trpezariju,
•    vodi računa o svojoj higijeni i odijevanju,
•    podliježe sanitarnoj kontroli kao i ostali radnici u kuhinji,
•    obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu direktora Medrese i upravnika internata,
•    za svoj rad odgovoran je upravniku internata i direktoru Medrese.